30 خرداد 60؛ اعلام مواضع به جای مشورت
47 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : چشم انداز ایران 1386 شماره 44
تعداد شرکت کننده : 0